Phiễu thoát sàn ST1010B

Phiễu thoát sàn ST1010B Caesar

  • Kích thước 100x100 mm dùng cho ống 60

Phiễu thoát sàn ST1010B