Phiễu thoát sàn ST1030B

Phiễu thoát sàn ST1030B Caesar

  • Kích thước 100x300 mm dùng cho ống 60
  • ST1030B Caesar