NGÔI NHÀ TUYẾT VỜI TỪ THÙNG CONTAINERS

NGÔI NHÀ TUYẾT VỜI TỪ THÙNG CONTAINERS

1 | Shipping Container Guest House

1-container-guest-house

2-container-guest-house

3-container-guest-house

4-container-guest-house

5-container-guest-house

6-container-guest-house

7-container-guest-house

8-container-guest-house

9-container-guest-house

0-container-guest-house

2 | Kalkin’s Shipping Container Homes

11-kalkins-shipping-container-homes

12-kalkins-shipping-container-homes

13-kalkins-shipping-container-homes

14-kalkins-shipping-container-homes

3 | Painted Shipping Containers

15-kalkins-shipping-container-homes

16-kalkins-shipping-container-homes

17-kalkins-shipping-container-homes

18-shipping-containers-design

4 | Starbucks Made From Shipping Containers

19-starbucks-recycled-shipping-containers

20-starbucks-recycled-shipping-containers

21-starbucks-recycled-shipping-containers

22-starbucks-recycled-shipping-containers

5 | Maison Container By Patrick Partouche

23-two-storey-container-house

24-two-storey-container-house

25-two-storey-container-house

26-two-storey-container-house

 

27-two-storey-container-house

28-two-storey-container-house

29-two-storey-container-house

30-two-storey-container-house

31-two-storey-container-house

32-two-storey-container-house

33-two-storey-container-house

34-two-storey-container-house

6 | Containers Of Hope, A $40,000 Home By Benjamin Garcia Saxe

35-Containers-of-Hope-picture

36-Containers-of-Hope-picture

37-Containers-of-Hope-picture

39-Containers-of-Hope-picture

40-Containers-of-Hope-picture

41-Containers-of-Hope-picture

42-Containers-of-Hope-picture

Nguồn : architecturendesign.net

Chia sẻ:

Bài viết cũ hơn Bài viết mới hơn

Bài viết cùng danh mục:

    Viết Bình luận